Algemene voorwaarden

Onze kleine lettertjes

Toepasselijkheid

Artikel 1

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af)leveringen van Directvertalen.nl en overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen Directvertalen.nl en Opdrachtgever, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden ten behoeve van Opdrachtgever worden dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door Directvertalen.nl tenzij deze door Directvertalen.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. De Algemene Voorwaarden Directvertalen.nl/Scriptware zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34243557. Directvertalen.nl is een dochteronderneming van Scriptware BV.
 4. Directvertalen.nl is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Algemene Voorwaarden Directvertalen.nl aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden Directvertalen.nl zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.
 5. Wijzigingen in, alsmede aanvullingen op de Algemene Voorwaarden Directvertalen.nl en/of de tussen Directvertalen.nl en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Directvertalen.nl zijn vastgelegd.
 6. De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich derhalve niet tot die aanduiding.
  Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing;
  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, voor de uitvoering waarvan door Directvertalen.nl van diensten van derden gebruik wordt gemaakt;
 7. Indien Directvertalen.nl met opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

Definities

Artikel 2

 1. In de Algemene Voorwaarden Directvertalen.nl worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.
 2. Opdrachtgever:
  Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot (af)levering van Producten.
 3. Producten:
  Alle door Directvertalen.nl verstrekte producten en diensten (o.a. vertalen, technisch schrijven, vormgeving, opmaak en projectcoördinatie), de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden.
 4. Directvertalen.nl:
  Directvertalen.nl B.V. en diens rechtsopvolgers dan wel een aan Directvertalen.nl B.V. verbonden onderneming of partner die de rechtsbetrekking met Opdrachtgever aangaat en de Algemene Voorwaarden Directvertalen.nl van toepassing heeft verklaard.
 5. Werkdagen:
  Normale Nederlandse werktijden (8:30-17:30) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen.

Aanbieding/bevestiging

Artikel 3

 1. Alle aanbiedingen van Directvertalen.nl zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende 14 dagen na dagtekening daarvan, tenzij in de aanbieding anders is bepaald.
 3. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen en/of wensen overeenkomstig artikel 6.
 4. Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers van Directvertalen.nl zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door bevoegde vertegenwoordigers van Directvertalen.nl

Totstandkoming overeenkomsten

Artikel 4

 1. Een overeenkomst komt, met in acht name van artikel 4.2, niet eerder tot stand dan na schriftelijke bevestiging door Directvertalen.nl
 2. Indien een offerte, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door Directvertalen.nl wordt opgestuurd aan Opdrachtgever en Opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan Directvertalen.nl aanvaardt Opdrachtgever door betaling van de vergoedingen aan Directvertalen.nl de inhoud van dit document en de Algemene Voorwaarden Directvertalen.nl
 3. Opdrachtgever die ten behoeve van of voor rekening van een derde partij een overeenkomst met Directvertalen.nl aangaat, dan wel die ten behoeve van of voor rekening van een derde partij aan Directvertalen.nl een opdracht verstrekt staat hoofdelijk in voor de nakoming van de verplichtingen van die derde partij.

Beëindiging overeenkomsten

Artikel 5

 1. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.
 2. Directvertalen.nl heeft overigens het recht, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder jegens Opdrachtgever enige (schade)vergoeding verschuldigd te zijn, middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel te annuleren, indien:
  1. Opdrachtgever een natuurlijke persoon is bij overlijden van Opdrachtgever;
  2. Opdrachtgever een verzoek indien tot wettelijke schuldsanering, indien voor Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of indien Opdrachtgever’s onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen;
  3. Indien Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen conform artikel 6 voldoet.
  In deze gevallen is elke vordering van Directvertalen.nl op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.
 3. Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de overeen-komst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst, zoals doch niet beperkt tot de verplichtin¬gen omtrent (intellectuele) eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.

Medewerking/Informatieplicht Opdrachtgever

Artikel 6

 1. Alle opdrachten worden door Directvertalen.nl uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan Directvertalen.nl kenbaar gemaakte en/of aangeleverde gegevens, informatie, documentatie, wensen en/of eisen.
 2. Opdrachtgever zal Directvertalen.nl alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens, documentatie en/of overige informatie verschaffen. Opdrachtgever zal instaan voor de duidelijkheid, deugdelijkheid, juistheid en volledigheid van deze gegevens en/of overige informatie.
 3. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, informatie en/of documentatie naar mening van Directvertalen.nl onduidelijk, ondeugdelijk en/of onvolledig blijkt te zijn, waardoor de overeenkomst redelijker wijs niet behoorlijk door Directvertalen.nl uitgevoerd kan worden of waardoor naar mening van Directvertalen.nl meerwerk ontstaat, heeft Directvertalen.nl in ieder geval het recht om de overeenkomst dan wel de overeengekomen prijzen hieraan aan te passen.
 4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, informatie, documentatie, wensen en/of eisen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Directvertalen.nl staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Directvertalen.nl in ieder geval het recht op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Uitvoering Werkzaamheden

Artikel 7

 1. Directvertalen.nl verplicht zich ertoe zich in te spannen om de aanvaarde opdrachten, dan wel de gesloten overeenkomsten naar besten weten en kunnen uit te voeren. Directvertalen.nl is te allen tijde gerechtigd om hiertoe derde partijen in te schakelen.
 2. Directvertalen.nl zal te allen tijde gerechtigd zijn, binnen de door Opdrachtgever voorafgaand aan de overeenkomst schriftelijk aangegeven grenzen, de overeenkomst uit te voeren naar eigen inzicht en op de door haar te bepalen wijze.
 3. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Directvertalen.nl gehouden bij de uitvoering van werkzaamheden tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. Directvertalen.nl is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed op basis van nacalculatie.
 4. Alle werkzaamheden zullen in de regel op Werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.
 5. Werkzaamheden verricht buiten Werkdagen worden aangemerkt als overwerk. Bij overwerk voor of na Werkdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 50%. Bij overwerk in het weekend- en op feestdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 100%.
 6. Indien is overeengekomen dat werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is Directvertalen.nl gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden, die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd.

Wijziging/intrekking

Artikel 8

 1. Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, documentatie, wensen en/of eisen, zal Directvertalen.nl te allen tijde gerechtigd zijn, in overleg met Opdrachtgever, de overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen (o.a. qua leveringstermijn en honorarium) dan wel te ontbinden of te beëindigen.
 2. Directvertalen.nl is gerechtigd om aanvullingen op de opdracht als nieuwe afzonderlijke opdrachten te beschouwen.
 3. Indien Opdrachtgever na opdrachtverstrekking, dan wel na totstandkoming van de overeenkomst met Directvertalen.nl de opdracht intrekt dan wel beëindigt, anders dan conform artikel 5.1, of indien Opdrachtgever het Product niet afneemt, zal Opdrachtgever aan Directvertalen.nl het volledige bedrag van de opdracht verschuldigd zijn, als ware de opdracht volledig door Directvertalen.nl uitgevoerd.

Adviezen/Consultancy/Projectcoördinatie

Artikel 9

 1. Alle Producten die als adviezen kunnen worden aangemerkt dan wel een adviserend karakter hebben, zoals doch niet beperkt tot consultancy, en/of projectcoördinatie zullen uitsluitend naar beste weten en kunnen worden verstrekt.
 2. Directvertalen.nl is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben dat een project van Opdrachtgever niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht.

Geheimhouding/Concurrentiebeding

Artikel 10

 1. Directvertalen.nl en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, cliënten, bestanden en Producten, waarvan partijen kennis nemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 2. Opdrachtgever en haar cliënten zullen gedurende en tot 12 (twaalf) maanden na het beëindigen of ontbinden van de overeenkomst geen directe dan wel indirecte zakelijke, arbeids- of andere gelijksoortige relaties aangaan met enig medewerker van Directvertalen.nl behoudens schriftelijke toestemming van Directvertalen.nl Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat haar cliënten aan voornoemde verplichting zullen voldoen.
 3. Bij overtreding van het bepaalde in artikel 10.2, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van Euro 50.000,- (vijftigduizend) per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van Directvertalen.nl om vergoeding van de volledig geleden schade te eisen.

(Leverings)termijn

Artikel 11

 1. Alle door Directvertalen.nl eventueel genoemde en voor haar geldende (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die aan Directvertalen.nl bekend zijn gemaakt en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
 2. (Leverings)termijnen worden derhalve niet beschouwd als fatale termijnen waarbinnen afgeleverd dient te worden, maar als termijnen waarbinnen Directvertalen.nl naar haar beste inspanningen zal streven hetgeen overeengekomen is af te leveren. Indien de mogelijkheid bestaat dat enige termijn overschreden gaat worden, zullen Directvertalen.nl en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn.
 3. De overschrijding van een eventueel geldende (leverings)termijn door Directvertalen.nl behelst nimmer een toerekenbare tekortkoming van Directvertalen.nl Directvertalen.nl aanvaardt onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid indien een (leverings)termijn overschreden mocht worden.

Levering en Acceptatieprocedure

Artikel 12

 1. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment van verzending per post of e-mail e.d. of het moment waarop het Product door een medewerker van Directvertalen.nl aan een medewerker van Opdrachtgever feitelijk ter hand wordt gesteld. De kosten van transport en eventuele verzekeringen zijn voor rekening van Opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt door Directvertalen.nl bepaald en verzekering van de te vervoeren Producten geschiedt niet door Directvertalen.nl tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Levering, door of middels Directvertalen.nl van diensten geschiedt op de plaats(en) en op de tijdstippen waarop de diensten worden verricht.
 3. Vanaf het moment van levering, als bedoeld in artikel 12.1, zal een acceptatieperiode gelden van 14 dagen waarin Opdrachtgever dient te controleren of hetgeen door Directvertalen.nl geleverd is voldoet aan hetgeen tussen partijen is overeengekomen.
 4. De Producten zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd:
  1. op het moment dat Opdrachtgever schriftelijk verklaart de Producten te accepteren; of
  2. indien Opdrachtgever de Producten gebruikt voor productieve of operationele doeleinden, dan wel indien Opdrachtgever de Producten bewerkt of laat bewerken, dan wel aan derden verstrekt;
  3. op de eerste dag na de acceptatieperiode, dan wel
  4. indien Opdrachtgever voor het einde van de acceptatieperiode schriftelijk een deugdelijk gespecificeerde klacht indient: na het verhelpen van die klacht door Directvertalen.nl
 5. Indien de klacht, als bedoeld in het vorige artikel sub d), naar mening van Directvertalen.nl gegrond is, zal Directvertalen.nl het geleverde binnen redelijke termijn verbeteren, vervangen of een reductie op de prijs verlenen. Op het moment van acceptatie van het Product vervalt dit recht.
 6. Het uiten van een klacht of het niet accepteren van het geleverde zal Opdrachtgever nimmer ontslaan van enige betalingsverplichting.
 7. Indien de Producten in fasen en/of onderdelen worden afgeleverd, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

Retour/Niet-tevredengarantie

Artikel 13

 1. Directvertalen.nl hanteert een 100% Retour/Niet-tevredenheidsgarantie. Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de kwaliteit van de vertaling zal Directvertalen.nl de betaalde kosten terugstorten.
 2. Directvertalen.nl zal alles in het werk stellen om vertalingen te leveren conform de wensen van de opdrachtgever. Daartoe behoort een goede kwaliteit, voldoende check op typefouten en stijlverschillen. Directvertalen.nl is gerechtigd met de klant een herziening van de geleverde tekst overeen te komen.

Aansprakelijkheid

Artikel 14

 1. Directvertalen.nl is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade betreffende de inhoud van een door haar verveelvoudigde/vertaalde tekst, althans voor de inhoud, strekking of gevolgen van de inhoud van de betreffende tekst, zulks behoudens opzet of grove schuld zijdens Directvertalen.nl;
 2. Indien Directvertalen.nl aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Directvertalen.nl te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans bij een opdracht met een duur van meer dan een jaar het factuurbedrag van een jaar;
 3. Directvertalen.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 4. Directvertalen.nl is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of het verloren gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht namens wie het vervoer of de verzending geschiedt;
 5. Onverminderd de aansprakelijkheid krachtens de overeenkomst of de wet, is Directvertalen.nl aansprakelijk voor schade aan het werk tijdens het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan Directvertalen.nl in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen;
 6. Directvertalen.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Directvertalen.nl is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Directvertalen.nl kenbaar behoorde te zijn;
 7. Directvertalen.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door een stroom- of computerstoring, dan wel storing in de netwerkverbinding, de beveiliging van de verbinding daaronder begrepen;
 8. Opdrachtgever vrijwaart Directvertalen.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is, aanspraken betreffende inbreuken op intellectuele eigendoms- of auteursrechten van derden daaronder begrepen;
 9. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven werkwijzen, alsmede voor de door of namens opdrachtgever gegeven orders, aanwijzingen en inhoud van de tekst;
 10. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Directvertalen.nl die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien;
 11. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen - budgetoverschrijdingen daaronder begrepen - is Directvertalen.nl nimmer aansprakelijk. Adviezen en budgetramingen worden steeds gegeven op grond van de bij Directvertalen.nl bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Directvertalen.nl steeds de bedoeling van opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt;
  De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Directvertalen.nl of haar ondergeschikten.

Voorbehoud

Artikel 15

 1. Directvertalen.nl verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen Directvertalen.nl en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, nadat een getekend exemplaar van de door Directvertalen.nl opgestelde overeenkomst is ontvangen door Directvertalen.nl en/of indien alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald. Indien Directvertalen.nl met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt voor ontvangst van een getekend exemplaar van de overeenkomst en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt Directvertalen.nl zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat een getekend exemplaar van de overeenkomst is ontvangen en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald.
 2. Rechten, zoals doch niet beperkt tot de overdracht en/of gebruiksrechten van Producten, worden aan Opdrachtgever verleend onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien verzuim van betaling plaatsvindt, dient Opdrachtgever op eigen kosten de Producten binnen een week, na opdracht daartoe van Directvertalen.nl terug te leveren aan Directvertalen.nl Alle andere rechtsmiddelen blijven van toepassing.
 3. Indien Opdrachtgever, uit door Directvertalen.nl afgeleverde Producten, een nieuw product vormt doet Opdrachtgever het vormen van het nieuwe product voor Directvertalen.nl en houdt Opdrachtgever het nieuwe product voor Directvertalen.nl totdat Opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen tijdig en volledig heeft betaald. Directvertalen.nl behoudt tot het moment van tijdige en volledige betaling door Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van het nieuwe product.

Risico

Artikel 16

 1. Het Product is voor risico van Opdrachtgever van de aflevering af, zelfs als de eigendom of het gebruiksrecht nog niet overgedragen is. Derhalve blijft Opdrachtgever de (koop)prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het Product door een oorzaak die niet aan Directvertalen.nl kan worden toegerekend.
 2. Hetzelfde geldt vanaf het moment, waarop Opdrachtgever in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee Opdrachtgever aan de aflevering moet meewerken

Overdracht

Artikel 17

 1. De tussen Directvertalen.nl en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Directvertalen.nl

Niet-toerekenbare Tekortkoming

Artikel 18

 1. Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van Directvertalen.nl liggen en bedrijfsrisico’s van Directvertalen.nl zoals doch echter niet beperkt tot tekortkomingen van toeleveranciers van Directvertalen.nl het niet-tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, storingen in netwerken, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, prikacties, langzaam-aan-acties of andere arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, diefstal, verkeershinder en/of transportbelemmeringen.
 2. Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan Directvertalen.nl de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 3. Directvertalen.nl behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichte prestaties die Directvertalen.nl voor het bekend worden van de niet-toerekenbare tekortkoming reeds had verricht.
 4. Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.

Prijzen en Betalingen

Artikel 19

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht.
 2. Directvertalen.nl is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft is Directvertalen.nl gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Directvertalen.nl uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 3. Directvertalen.nl zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen maandelijks deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum betalen zonder tot enige aftrek, schuldvergelijking of verrekening gerechtigd te zijn dan rechtens toegelaten.
 4. Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting is Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan Directvertalen.nl verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan Directvertalen.nl verschuldigd is. Buitengerechte¬lijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van Euro 500,- (vijfhonderd). In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente, in rekening worden gebracht.
 5. Directvertalen.nl heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan zijn verplichtingen te voldoen.
 6. Het verschuldigde bedrag in artikel 18.1 kan worden verhoogd met eventuele orderkosten, verzendkosten en kosten van derden. Verhoging kan eveneens plaatsvinden indien werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever buiten het kantoor van Directvertalen.nl geschieden. Voor werkzaamheden buiten het kantoor van Directvertalen.nl worden uurlonen, reis- en wachttijdvergoedingen, reiskosten en/of kilometervergoedingen, hotelkosten en eventuele andere aan dergelijke werkzaamheden verbonden kosten in rekening gebracht. De reis- en wachttijdvergoeding bedraagt 50% van het dan geldende uurloon. De wijze van vervoer wordt door Directvertalen.nl bepaald. Het voorgaande is eveneens van toepassing op werkzaamheden die buiten Nederland zullen plaatsvinden.
 7. Tenzij anders overeengekomen zijn de volgende betalingstermijnen van toepassing op Opdrachtgever:
  1. Vooruitbetaling 100% van het verschuldigde bedrag dient te worden voldaan per payment provider;
  2. Facturering, 100% dan wel het restant van het verschuldigde bedrag dient te worden voldaan 30 dagen na factuurdatum.
 8. De tussen Directvertalen.nl en Opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn onder meer gebaseerd op de kosten van salarissen, sociale lasten, materialen, en reis- en verblijfkosten etc., alsmede de wisselkoers tussen de gehanteerde valuta, zoals deze geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Directvertalen.nl is gerechtigd ingeval van wijziging van een of meer kostenposten en/of wijziging van de wisselkoers, de prijzen aan deze wijziging(en) aan te passen.
 9. Directvertalen.nl zal Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien Opdrachtgever niet instemt met een prijswijziging is Opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn, indien de totale prijsverhoging gedurende 1 (één) jaar het door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer van het actuele jaar (dan wel het voorafgaande jaar voor prijsverhogingen aangekondigd voor het volgende jaar) met meer dan 5% overschrijdt.
 10. Bovenstaande bepalingen laten overige Directvertalen.nl toekomende rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever onverlet.

Nietigheid

Artikel 20

 1. Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel, hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) van de overeenkomst onverkort van kracht blijven.
 2. Partijen zullen ten aanzien van bepalingen (of het deel van een bepaling) die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen ernaar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) in haar geheel in stand blijft.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Artikel 21

 1. Opdrachtgever staat er voor in dat hij beschikt over het volledige intellectuele (eigendoms)recht of auteursrecht betreffende de aan Directvertalen.nl aangeboden tekst(en);
 2. Onder de opschortende voorwaarde van volledige en tijdige betaling draagt Directvertalen.nl haar auteursrecht betreffende haar verveelvoudiging/vertaling van de tekst(en) terstond over aan de opdrachtgever;
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, blijven alle (overige) intellectuele en/of industriële eigendomsrechten (industriële eigendom en auteursrecht) rusten bij Directvertalen.nl Inbreuk op deze rechten doet een verzuim situatie ontstaan waaraan een direct opeisbare dwangsom is gekoppeld van € 1.000,00 per dag;
 4. Directvertalen.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld terzake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten als gevolg van wijziging van een door Directvertalen.nl geleverde vertaling of van toepassing van die vertaling op een andere wijze dan die welke Directvertalen.nl heeft voorgeschreven of van integratie van de tekst met niet door Directvertalen.nl vertaalde teksten;
 5. Directvertalen.nl behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Toepasselijk Recht en Geschillenregeling

Artikel 22

 1. Op alle door Directvertalen.nl met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.
 2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Haarlem.
 3. Rechtsvorderingen die Opdrachtgever heeft uit hoofde van een met Directvertalen.nl gesloten overeenkomst, verlopen één jaar na het ontstaan daarvan.